МАЛ ЭМНЭЛГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ДЭД СИСТЕМҮҮД

Хүний нөөцийн систем

Мал эмнэлгийн салбарын ажиллах хүчин, тэдний сургалт хөгжил, харилцаа холбоо, ажил эрхлэлтийг зохион байгуулах систем


Системд нэвтрэх
МЭНС 2.0

Мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхойлох, мал эмнэлгийн үйл ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлэх, түүний үр дүнг мэдээлэх, хэрэглэгчдийг эрүүл, баталгаатай хүнсээр хангах мэдээллийн систем

Системд нэвтрэх
Махны үйлдвэрийн систем

Малыг үйлдвэрлэлийн аргаар нядлан ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, эдийн засгийн үнэ цэнийг дэмжих, хэрэглэгчдийг эрүүл, баталгаатай хүнсээр хангах мэдээллийн систем

Системд нэвтрэх